آسینتو باکتر

آسینتو باکتر

مورفولوژی :

باکتری های هوازی گرم منفی هستند که بطور گسترده در خاک و آب انتشار دارند و گاهی می توان آنها را از پوست ، غشاها ی مخاطی و ترشحات کشت داد.
. آسینتوباکترها معمولا شکل کوکوباسیلی یا کوکوسی دارند. اشکال میله ای شکل ( باسیلی ) نیز وجود دارد. آسینتوباکتر روی اکثر محیطهای مورد استفاده برای کشت نمونه از بیماران به خوبی رشد می کند آسینتوباکترها اغلب بصورت هم غذایی زندگی میکنند اما گاهی باعث ایجاد می شوند A baumannii از خون ، خلط ، پوست ، مایع و ادرار مجزا شده و معمولا با عفونتهای ناشی از وسایل پزشکی ارتباط دارد.
. A johnsonii یک عامل بیماریزای بیمارستانی با ویرولانس کم است و در کشت خون بیماران دارای کاتتر داخل وریدی پلاستیکی یافت شده است باکتریمی آسینتوباکتر به دست آمده از پنومونی بیمارستانی اغلب از آب وجود در دستگاههای مرطوب کننده یا تبخیر کننده اتاق منشاء می گیرد. در بیماران دچار آسینتوباکتر تقریبا در تمام موارد منبع عفونت کاتتر داخل وریدی است در بیماران دچار سوختگی یا مبتلا به نقایص ایمنی آسینتوباکتر به صورت یک عامل بیماریزای فرصت طلب عمل می کند و ممکن است باعث ایجاد سپسیس شود
درمان بیماری: سوشهای آسینتوباکتر اغلب نسبت به داروهای ضد میکروبی مقاومند و درمان عفونت ممکن است با مشکل مواجه شود برای کمک به انتخاب بهترین داروی ضد میکروبی برای درمان عفونت بایستی تست حساسیت انجام گیرد.
پیشگیری از بیماری: رعایت بهداشت فردی، استفاده از هندرآب الکلی ، ضد عفونی ابزار پزشکی، ضد عفونی صحیح سطوح و تجهیزات پزشکی