سلولزی و البسه بیمارستانی

زیر انداز و ملحفه  لباس پزشک و بیمار