اقلام یکبار مصرف بیمارستانی

انواع دستکش معاینه و جراحی  انواع ست معاینه  سیفتی باکس در تمامی اندازه ها  سایر اقلام مصرفی