رنگ بندی سیفتی باکس

رنگ بندی درب سیفتی باکس ها

رنگ بندی درب سیفتی باکس بر اساس استانداردهای پزشکی

نارنجی

۱- مناسب برای پسماندهای عفونی

۲- عدم استفاده برای اشیاء تیز آلوده به مواد پزشکی و دارویی و Cytotoxic/Cytostatic

۳- دفع از طریق سوزاندن، خاکستر نمودن و یا سایر روش های مرسوم

۴- برای اشیاء نوک تیز کاملاٌ تخلیه شده (ابزار خونگیری، حجامت و . . . )

۵- موسوم به Discharged Fully

رنگ بندی سیفتی باکس

بنفش

۱- مناسب برای پسماندهای Cytotoxic/Cytostatic

۲- دفع فقط از طریق سوزاندن و خاکستر نمودن در دمای فوق العاده بالا

۳- برای اشیاء تیز آلوده به مواد Cytotoxic/Cytostatic

۴- موسوم به Cytotoxic/Cytostatic

زرد

۱- مناسب برای پسماندهای عفونی

۲- استفاده برای اشیاء تیز آلوده به مواد پزشکی و دارویی به جز Cytotoxic/Cytostatic (مثل سرنگ حامل ته مانده دارو)

۳- دفع از طریق سوزاندن، خاکستر نمودن

۴- برای اشیاء نوک تیز کاملا تخلیه شده

موسوم به Medical

آبی

۱- مناسب برای پسماند دارویی با بسته بندی و یا بدون بسته بندی اصلی (مثلاٌ قرص – آمپول)

۲- دفع از طریق سوزاندن، خاکستر نمودن

۳- موسوم به Pharmaceutical