ایمنی در دندانپزشکی

-لباس های حفاظت کننده:

لباس محافظ، لباسی است که برای محافظت از کارکنان در برابر آسیب یا عفونت در محل کار یا جلوگیری از آلودگی توسط مواد بیولوژیکی نظیر قارچ و باکتری استفاده می شود. رعایت موارد زیر به انضمام استفاده از دستکش برای تمامی کارکنان الزامیست:

*محافظت از بینی و دهان:

در هنگام هر نوع معالجه و درمان، از ماسک استفاده می شود تا خطر ابتلا به عفونت توسط ذرات معلق هوا که حاوی میکروارگانیسم می باشند و نیز توسط خون و بزاق کاهش یابد. ماسک باید به طور کامل بینی و دهان را پوشش داده و به صورت نزدیک باشد. همچنین ماسک ها برای محافظت از بینی و دهان در حین کار در شرایطی که می تواند منجر به ورود ذرات گرد و غبار و یا اجسام خارجی ریز به درون لوله های تنفسی گردد، مورد استفاده قرار می گیرند. هر زمانی که ماسک از روی صورت برداشته شود یا در صورت خیسی و کثیفی، تعویض می گردد.

*عینک ایمنی با حفاظ جانبی:

عینک ایمنی با حفاظ جانبی به منظور کاهش خطر انتقال عفونت توسط ذرات معلق هوا که حاوی میکروارگانیسم می باشند و نیز خون و بزاق مورد استفاده قرار می گیرد. این عینک ها موجب جلوگیری از انتقال عوامل بیماری زا از طریق غشای دهان می شوند. هر بار عینک ایمنی آلوده شد، یک پارچه تمیز را در مواد ضدعفونی کننده خیس کرده و با استفاده از این دستمال آن را تمیز کنید.

*لباس محافظ(کت، پیش بند، پوشاندن مو در صورت نیاز):

در شرایطی که احتمال آلودگی لباس ها با ارگانیسم های بیماری زا در حین درمان وجود داشته باشد، لباس های حفاظتی مورد استفاده قرار می گیرند. پس از هر نوبت درمان، این لباس ها تعویض می شوند. در صورتی که خطر خیس شدن لباس در طی کار وجود داشته باشد، از پیش بندهای ضد آب استفاده می شود. در صورتی که احتمال آلودگی لباس های تکنسین دندان پزشکی در پروسه کار درمانی دندان ها وجود داشته باشد، باید از لباس های محافظ نیز استفاده شود.

انتظار می رود که لباس های کارکنان با میکروارگانیسم های ناشی از ذرات معلق هوا در طول کار دندان پزشکی آلوده شوند، بنابراین لازم است قوانین لازم برای عملیات تعریف شوند.

تجهیزات حفاظت فردی برای فرآیند ضدعفونی:

*لباس محافظ تنگ و سیال(کت آستین بلند)

*دستکش های محافظ بلند و تنگ سیال که نسبت به ضدعفونی کننده ها و پاک کننده ها مقاوم هستند.

*محافظ بینی، دهان و چشم؛ به جای عینک محافظ می توان از لبه برآمده کلاه نیز استفاده کرد.

حداقل تجهیزات حفاظت فردی که در هر نوبت درمان مورد استفاده قرار می گیرند:

*دستکش های پزشکی

*ماسک محافظ دهان و بینی

*عینک ایمنی